บางทัศนะของผู้ไม่เห็นด้วยกับการแก้มาตรา 112 – เสนออย่างโต้อย่าง?

ข้อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ของคณะนิติราษฎร์ มีผู้ไม่เห็นด้วยจำนวนมาก แต่ในจำนวนนี้มีกี่รายที่โต้ตรงประเด็น? ผู้เขียนรวบรวมทัศนะของผู้ไม่เห็นด้วยบางท่านมานำเสนอ