บอร์ดสปสช.ใช้เงินเหมาจ่ายรายหัวของประชาชนผิดประเภท ผลประโยชน์ทับซ้อน สวมหมวกหลายใบ “นพ.วิชัย – นพ.ณรงค์ศักดิ์-นิมิตร์-สุนทรี” รับเงินจากสปสช. เข้าข่ายผิดพ.ร.บ.กองทุนหลักประกัน- กฏหมายป.ป.ช.มาตรา100

บอร์ดสปสช.ผลประโยชน์ทับซ้อน สวมหมวกหลายใบ “นพ.วิชัย -นพ.ณรงค์ศักดิ์-นิมิตร์-สุนทรี” รับเงินจากสปสช. เข้าข่ายผิดพ.ร.บ.กองทุนหลักประกัน-ผิดกฏหมายป.ป.ช.มาตรา100 เงินเหมาจ่ายรายหัวของประชาชนถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์