Thailand’s Simple & Smart Licence #1 – “วิษณุ เครืองาม” เล็งขอมติ ครม. สั่งส่วนราชการทบทวนกฎหมาย-ระเบียบการอนุญาต ให้เสร็จใน 1 ปี

โครงการทบทวนการอนุญาต Thailand’s Simple & Smart Licence เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย THAILAND 4.0 ของรัฐบาล โดยการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีพ หรือการประกอบอาชีพ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่มีผลใช้บังคับอยู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

คปก. คัดค้านใช้ระเบียบสำนักนายกฯ ตั้งกองทุนสตรี ชี้ช่องส่งศาลรัฐธรรมนูญ-ศาลปกครองพิจารณา ระงับขบวนการสังคมสงเคราะห์

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เดินหน้ายื่นหนังสือถึงนายกฯ คัดค้านใช้ระเบียบสำนักนายกฯ ตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมความไม่โปรงใสเรียกเงินค่าสมัครสมาชิก ชี้ช่องให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ-ศาลปกครอง ตีความระงับการดำเนินการ