เปิดรายงานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สปสช. ระบุใช้เงินงบประมาณไม่ถูกต้องและไม่ประหยัด

เปิดรายงานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สปสช.ระบุใช้เงินงบประมาณไม่ถูกต้องและไม่ประหยัด