ภาคธุรกิจจับมือขับเคลื่อน SDGs ร่วมมือกันผลักดันสู่เป้าหมาย “Zero Carbon, Zero Poverty”

ภาคธุรกิจจับมือเคลื่อน “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตาม 17 เป้าหมาย UN – “สมคิด” ระบุต้องใช้ประชารัฐผลักดัน