บทเรียน ICAO สู่ร่าง พ.ร.บ. “ขนส่งสินค้าอันตราย” – พบทุกภาคขนส่งไทยยังไม่ได้มาตรฐานสากล หวั่นสอบตกซ้ำ

ประเด็นการขนส่งสินค้าอันตราย (Dangerous Goods) ทางอากาศ ที่เป็นหนึ่งในข้อบกพร่องที่มีนัยยะสำคัญ (Significant Safety Concerns : SSC) ที่ทำให้ไทยไม่ผ่านการประเมินจากองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization :ICAO) แต่การขนส่งสินค้าอันตรายไม่ได้จำกัดเพียงเฉพาะด้านอากาศที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักของสากล แต่การขนส่งสินค้าอันตรายในทุกภาคการขนส่งจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างรัดกุม มีระบบตรวจสอบ ควบคุมที่ถูกต้องได้มาตรฐาน เพราะการดำเนินการต่างๆ ล้วนเดิมพันด้วยความ “ปลอดภัย”