รัฐ-เอกชน-ชุมชน “เครื่องมือ สิ่งที่ต้องทำ-ไม่ทำ” สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ชีวิตปลอดภัยและเป็นสุข

รัฐ-เอกชน-ชุมชน “เครื่องมือ สิ่งที่ต้องทำ-ไม่ทำ” สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ชีวิตปลอดภัยและเป็นสุข