สำรวจเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ – ฐานข้อมูลยังห่างไกลความโปร่งใส เน้นข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ความโปร่งใสกับข้อมูลสาธารณะ: รัฐต้อง “เปิด” ให้ข้อมูลของรัฐเป็น “ข้อมูลสาธารณะ” เพราะการให้ข้อมูลเป็น “หน้าที่” ไม่ใช่ “ภาระ” การต่อต้านการทุจริตที่ได้ผลต้องมาจากการกดดันของคนในประเทศเอง ทว่า “ข้อมูล” ที่เป็นหัวใจสำคัญของความโปร่งใสนั้นรัฐมีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนช่วยตรวจสอบความโปร่งใสมากน้อยเพียงใด