UNODC-TIJ ดูงานเรือนจำหญิง “ตังเกอรัง” แห่งแรกในอินโดนีเซียที่นำ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” ไปปรับใช้

UNODC-TIJ ดูงานเรือนจำหญิง “ตังเกอรัง” แห่งแรกในอินโดนีเซียที่นำ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” ไปปรับใช้

“ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ”เรือนจำต้นแบบ“ข้อกำหนดกรุงเทพ” คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

“ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่” เรือนจำต้นแบบ“ข้อกำหนดกรุงเทพ” คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

เรือนจำอยุธยา เรือนจำต้นแบบ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” สู่เป้าหมายบ้านเปลี่ยนชีวิต

เรือนจำอยุธยา เรือนจำต้นแบบ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” สู่เป้าหมายบ้านเปลี่ยนชีวิต

โลกหลังกำแพง ผู้ต้องขังหญิง มายาคติ ไทยติดอันดับ 4 ของโลก เหตุยาเสพติดรายย่อย

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (ทีไอเจ) จัดเสวนา เรื่อง “ผู้ต้องขังหญิง มายาคติ และโลกหลังกำแพง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development -RoLD) เผยผู้ต้องขังหญิงไทยมีมากเป็นอับดับ 4 ของโลก โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกรณีผู้ค้ารายย่อยมากที่สุด ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความแออัดในที่คุมขัง อีกทั้งผู้ต้องขังยังขาดทักษะทางอาชีพ รวมถึงเมื่อพ้นโทษแล้วสังคมก็ยังไม่ยอมรับทำให้ต้องปิดบังประวัติของตัวเอง ด้านทีไอเจพยายามผลักดันให้ราชทัณฑ์ปฎิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพ (The Bangkok Rules) ซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังวิตหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกลับคืนสู่โลกภายนอก