Carlos Cardoso ฮีโร่ต่อต้านคอร์รัปชันกับราคาที่ต้องจ่าย

Carlos Cardoso เป็นฮีโร่ต่อต้านคอร์รัปชันของโมซัมบิค หลังการตายของเขา ได้จุดกระแสให้มีการผลักดันกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม เช่น Anti-Corruption Law ในปี 2004 Law on Public Integrity ปี 2012 กฎหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส The Witness and Protection Act 2012 หรือแม้แต่การผลักดันกฎหมายเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (Freedom of Information)

ข่าวเจาะ : บทบาทสื่อกับการรายงานข่าวต่อต้านทุจริตในรอบปี 2558

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สื่อนับเป็นกลไกที่มีบทบาทในการต่อต้านทุจริตมากที่สุด เนื่องจากสื่อมีความสามารถในการขุดคุ้ยข้อมูล เจาะข้อเท็จจริงและเชื่อมโยงความผิดปกติต่างๆ ให้สาธารณะได้รับทราบ ทุกวันนี้ มีสื่อประเภทที่เป็น Investigate Journalism หรือ Data Journalism เพิ่มขึ้นตามความก้าวหน้าของวิชาชีพสื่อสารมวลชน