Khonkaen Smart & Creative Cities สร้างเมืองอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

ขอนแก่นในวันนี้จึงเป็นที่จับตาของหลายๆ คนว่าการรวมตัวร่วมมือของนักธุรกิจ ภาครัฐ และประชาชน ที่เป็นชาวขอนแก่นเอง จะสามารถสร้างเมืองให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และเป็นเมืองที่สามารถสร้างสรรค์ชีวิตของชาวเมืองให้มีความสุขอย่างเหมาะสม โดยเร็วๆ นี้จะมีศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น หรือ TCDC Khonkaen คอยสนับสนุนนโยบายการออกแบบต่างๆ ให้กับเมืองขอนแก่นด้วย