คนไร้บ้าน ตอนที่ 2: ความเข้าใจอันผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่มีต่อคนไร้บ้าน

ความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหานั้นๆ อย่างตรงจุด และคนไร้บ้านก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ยังคงมีความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันอยู่มาก