ระบบทางคู่ ข้อเท็จจริงรถไฟไทย (ตอนที่1): ความเข้าใจผิดและความจริงเกี่ยวกับระบบ “ราง” ของไทยและอาเซียน

ความเข้าใจผิดและความจริงเกี่ยวกับระบบ “ราง” ของไทยและอาเซียน และปัญหาการปฏิรูประบบรถไฟของไทย “โครงการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า-ไม่สมเหตุผล”