EIC เจาะโอกาสธุรกิจใน EEC 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย First S-Curve และ New S-curve อะไรมาแรงสุด

EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ “เจาะโอกาสธุรกิจคลื่นลูกใหม่ใน EEC” โดยมองว่าปัจจุบันภาครัฐกำลังเร่งพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและให้สิทธิประโยชน์ เพื่อดึงดูดการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยแบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรม First S-Curve และ 5 อุตสาหกรรม New S-curve ซึ่งราว 60% ของกิจการในอุตสาหกรรม New S-Curve จะได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นสูง โดยเฉพาะกิจการในอุตสาหกรรมการบินและดิจิทัล