5 สถาบันจับมือทำฐานข้อมูลแรงงาน นำระบบ”LEED-X” มาใช้ใหม่ – ชี้ปัญหาใหญ่ต่างคนต่างทำ จัดเก็บคนละรูปแบบ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดการประชุม “ระบบ LEED-X สู่ยุค Digital” ณ ห้องการ์เดนท์ 4 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ถึงแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล LEED-X หรือ ระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน ในด้านข้อมูลกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม ถึงแนวทางการร่วมมือ การพัฒนาและปัญหาที่เกิดขึ้น