การใช้จ่ายเงินภาครัฐ-ไม่ใช่แค่ไม่โกง ต้องใช้ให้คุ้มค่าด้วย

ขณะนี้มีความพยายามที่จะนำมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างระดับสากลมาใช้กับโครงการก่อสร้างของภาครัฐที่สำคัญๆ และหลักการสำคัญของมาตรการเหล่านี้คือการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส การเข้าถึงข้อมูล และการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสนับสนุนให้มีการแข่งขัน และสามารถตรวจสอบได้ ผมว่าเรามาร่วมรณรงค์ไม่ยอมรับการทุจริต คอร์รัปชัน และการใช้จ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพ และมาตรวจสอบการใช้จ่ายภาครัฐกันเถอะ อย่าปล่อยให้เรื่องนี้กลายเป็นประเพณีที่ยอมรับกันได้ง่ายๆ เพราะเงินภาษีและอนาคตของเราอยู่ในมือทุกคน