สงครามหรือสันติภาพในทะเลจีนใต้ บทพิสูจน์ จีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจอย่างสันติหรือไม่?

ประเทศที่จะมีฐานะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้ ต้องมีอำนาจอิทธิพลอยู่ 3 อย่าง คือ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่พอที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจมีพลังแรงพอที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจโลก และต้องเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจเปิดกว้างในเรื่องการค้าการลงทุน จึงจะสามารถมีอิทธิพลและสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศอื่นๆ เศรษฐกิจจีนในปัจจุบันมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ประการที่ว่านี้