โลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัล กับ “การสูญหายของชนชั้นกลาง”

ในหนังสือชื่อ The Vanishing Middle Class นักเศรษฐศาสตร์ของ MIT ชื่อ Peter Temin กล่าวว่า ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น เป็นภัยคุกคามต่อคนชั้นกลางในสหรัฐอเมริกา คนที่มีรายได้ระดับกลางลดน้อยลงไป สหรัฐฯถูกแบ่งเป็นกลุ่มคนมั่งคั่งกับคนที่รายได้ต่ำ รายได้ระดับกลางที่เฉลี่ยปีหนึ่ง 60,000 ดอลลาร์ ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย การสูญหายของคนชั้นกลาง ทำให้สังคมมีสภาพเหมือนกับยุคก่อนอุตสาหกรรม ที่มีแต่คนกลุ่มน้อยที่ร่ำรวย กับคนกลุ่มมากที่ยากจน