ขอบคุณ กทม. ที่ช่วยให้เราได้ลดโลกร้อน

สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ หากภาคส่วนราชการท้องถิ่นอันหมายรวมไปถึงเทศบาลอื่นๆ ทั่วประเทศเข้าใจในความสำคัญนี้ และปรับกระบวนทัศน์ให้ถูกต้องและตรงตามกระแสการสัญจรอย่างยั่งยืน (SM) ของโลก นั่นหมายความว่าจะมีประชาชนหันมาเดินทางในระยะทางสั้นๆ ด้วยการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยมากขึ้น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะลดลง และโลกก็จะร้อนน้อยลงด้วยมือ (และขา) ของเราทุกคน