PISA บทเรียนสำคัญของระบบการศึกษาไทย (2): ความเหลื่อมล้ำคุณภาพโรงเรียน นัยต่อผลสัมฤทธิ์ที่วัดโดยคะแนน PISA 2015

ถึงแม้ว่าระบบการศึกษาไทยจะมีปัญหาในหลากหลายมิติ การที่เรามีโรงเรียนประถมถึงร้อยละ 63 ที่มีครูไม่ครบชั้น (ยังไม่ต้องพูดถึงครูครบวิชา) จึงสะท้อนถึงความล้มเหลวในการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของคุณภาพการศึกษาที่ตกต่ำและมีความเหลื่อมล้ำสูง สังคมต้องตัดสินใจว่า จำเป็นหรือไม่ที่ประเทศไทยจะต้องกระจายทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไปสู่โรงเรียนกว่า 30,000 แห่ง

PISA บทเรียนสำคัญของระบบการศึกษาไทย(1) : ผลวิเคราะห์ PISA2015 แม้ยากจนก็ประสบความสำเร็จได้ กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม

PISA บทเรียนสำคัญของระบบการศึกษาไทย(1) : ผลวิเคราะห์ PISA2015 แม้ยากจนก็ประสบความสำเร็จได้ กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม

“นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” ผอ.ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา ใช้วิธี “ใจกับใจ” – คืนครูให้ห้องเรียน งานวิจัยอังกฤษระบุสร้างคนจากอนุบาล-ป.ตรี ใช้เวลา15,000 ชั่วโมง 10 ล้านบาท/คน

“นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” ผอ.ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา ใช้วิธี “ใจกับใจ” – คืนครูให้ห้องเรียน งานวิจัยอังกฤษระบุการลงทุนสร้างคน อนุบาล-ป.ตรี ใช้เวลา15,000 ชั่วโมง – 10 ล้านบาท/คน