การศึกษาเพื่อความมั่งคั่งของประเทศ แบบอย่างของเยอรมนีและญี่ปุ่น

ด้วยแนวคิด “หุ้นส่วนทางสังคม” (social partners) ระหว่าง นายจ้าง แรงงาน และรัฐบาล การศึกษาแบบฝึกงานของเยอรมันและญี่ปุ่น จึงเป็นระบบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อสร้างชาติมั่งคั่ง ตัวอย่างรากฐานการพัฒนาประเทศ….