การล่มสลายที่รวดเร็วของสื่อสิ่งพิมพ์ คุณค่าสื่อสารมวลชนที่ดีจะเปลี่ยนไปหรือไม่

ไม่ว่าสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัลจะมีการผลิตออกมาในรูปแบบอย่างไร ก็ไม่สามารถเปลี่ยนความหมายของคำว่า “สื่อสารมวลชนที่ดี” คุณค่าของข่าวสารก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญ คุณค่าของข่าวสารประกอบด้วย ความถูกต้อง ความเที่ยงธรรม การเปิดกว้าง เป็นอิสระจากอำนาจและอุดมการณ์ มีความโปร่งใสในเรื่อง แหล่งที่มาและวิธีการหาข่าว มีความรับผิดต่อการนำเสนอ และการนำเสนอมุ่งประโยชน์สาธารณะ