EXIM BANK ชี้การค้าโลกเปลี่ยน หนุนผู้ประกอบการไทยลงทุนต่างประเทศ รับมือโมเดลการค้าการลงทุนที่เปลี่ยนไป

EXIM BANK ชี้การค้าโลกเปลี่ยน พร้อมหนุนผู้ประกอบการไทยลงทุนต่างประเทศ สร้างฐานการผลิตและเจาะตลาดใหม่ รับมือโมเดลการค้าการลงทุนที่เปลี่ยนไป