ว่าด้วยการทำความเข้าใจสิทธิ์ 30 บาทฯ ของผมเอง

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสิทธิ์ 30 บาทฯ เช่น โรงพยาบาลขาดทุน จึงต้องพิจารณาอย่างถ่องแท้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนอกเหนือจากปัจจัยผู้ป่วย มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไม่เพียงพอ การบริหารงบของ สปสช. ที่ซ้ำซ้อน หรือ สปสช. กำหนดหลักเกณฑ์เบิกจ่ายเงินค่ารักษาโรคตามทฤษฎีอย่างเคร่งครัดโดยไม่คำนึงถึงการปฏิบัติงานจริงของโรงพยาบาลซึ่งมีขีดความสามารถจำกัด และต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการแก้ปัญหาหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคมให้เกิดอีกปัญหาหนึ่งตามมาหรือไม่ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิทธิ์ 30 บาทฯ มีปัญหาที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียด