ก.ล.ต. ต้องทำการบ้านก่อนออกกฎหมาย

ถ้าหากเข้าใจไม่ผิด ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของการออกกฎหมายที่กำหนดให้มีการวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้ของการออกกฎหมาย เพราะธรรมดาการออกกฎหมายก็มักจะมองแต่เพียงว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องมีกฎเกณฑ์มาบังคับหรือควบคุม ไม่เคยคิดถึงความคุ้มค่าของการออกกฎหมาย กฎหมายบางฉบับผู้ที่ถูกบังคับตามกฎหมายมีภาระต้องปฏิบัติมากมาย แต่กฎหมายนี้ได้นำเสนอแนวความคิดใหม่ว่าไม่ใช่จะออกแต่กฎมาบังคับอย่างเดียว ต้องคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้จากการออกกฎหมายนั้นด้วย