รมช.ศึกษา “ธีระเกียรติ” โต้ สมศ. เกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา แค่ติ๊กถูกปล่อยให้ “กระดาษเป็นนาย” ไม่ได้อีกแล้ว

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงขอให้ สมศ. ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2559 โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ยืนยันปัจจุบัน สมศ. ยังไม่ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดแน่นอน หลังพบ สมศ. ประกาศใช้เกณฑ์การประเมินและตัวบ่งชี้ใหม่ ทั้งๆ ที่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยกำลังแกักฎกระทรวงใหม่เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและความผิดพลาดในการประเมินอย่างที่เป็นมา