การถือครองสินทรัพย์ในประเทศไทย

กลุ่มคนรวยมักจะมีรายได้ในลักษณะ “ผลได้จากทุน” เป็นสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มคนจนเป็นอันมาก และคนรวยมักจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์หลักๆ ของประเทศ แล้วปัจจุบันการถือครองสินทรัพย์ในประเทศไทยเป็นอย่างไร?