การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting)

กระบวนการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม – Participatory Budgeting นิยมย่อว่า PB หมายถึงกระบวนการที่ให้ประชาชนมาลงคะแนนกันว่า อยากให้รัฐบาลท้องถิ่นใช้จ่ายและลงทุนในโครงการอะไรบ้าง โครงการไหนได้คะแนนสูงสุดจะผูกพันรัฐบาลท้องถิ่นให้นำไปปฏิบัติ ไม่ใช่ให้ อบต. อบจ. หรือผู้ว่าราชการจังหวัดตัดสินใจใช้เงินเองเหมือนที่ผ่านมา