กรมบัญชีกลางเผยข้อมูลจัดซื้อผ่านระบบออนไลน์ 2554

กรมบัญชีกลางเผยข้อมูลจัดซื้อผ่านระบบออนไลน์ 2554 โรงเรียนโยธินบูรณะแชมป์สถานศึกษา จัดซื้อจัดจ้างปีเดียว 979 ล้านบาท ส่วนจัดซื้อวิธีพิเศษข้อมูลยังไม่โปร่งใส

การคอรัปชั่นการจัดซื้อสาธารณะ บทวิเคราะห์จากองค์กรความโปร่งใสสากล

คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะเป็นเรื่องทางเทคนิคที่มีความสลับซับซ้อน แต่ความเชื่อเหล่านี้ควรจะเปลี่ยนไป ทุกคนควรตระหนักรู้ว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะความเสียหายไม่ใช่แค่เม็ดเงิน แต่ส่งผลไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน