ป่า-น้ำ-ชุมชน โมเดลการจัดการแหล่งน้ำ”บ้านธารมะยม” อ.แม่วงก์ ความยั่งยืนที่สร้างได้

ป่า-น้ำ-ชุมชน โมเดลการจัดการแหล่งน้ำ”บ้านธารมะยม”ที่แม่วงก์ ความยั่งยืนที่สร้างได้