เร่ขาย CoST จนสำเร็จ

CoST หรือที่พอจะเรียกได้ว่าโครงการเพื่อความโปร่งใสในภาคการก่อสร้างนี้ เป็นความร่วมมือในระดับนานาชาติ ที่มุ่งช่วยให้ประเทศต่างๆ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการวางระบบในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจกต์การก่อสร้างที่มาจากเงินภาษีในประเทศของตน โดยเขาจะช่วยให้การสนับสนุนความรู้หรือแม้กระทั่งเงิน เพื่อตั้งไข่จนกว่าประเทศนั้นๆ จะสามารถพัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมกับสภาพโครงสร้างทางกฎหมาย/สถาบันของประเทศ สามารถดำเนินต่อไปได้ในระยะยาว อีกทั้งได้มาตรฐาน ได้ผลลัพธ์ในระดับที่น่าพอใจ