ผู้ว่าการแบงก์ชาติแนะสหกรณ์สร้างภูมิคุ้มกันยุคโลกเปลี่ยนเร็ว “เรียนรู้อดีต – อยู่กับปัจจุบัน – ทำอนาคตให้ดีขึ้น”

ผู้ว่าการแบงก์ชาติแนะสหกรณ์คงอุดมการณ์การเป็นแหล่งเงินผู้มีรายได้น้อยด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส รักษาความเชื่อมั่นจากสมาชิก พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันยุคโลกเปลี่ยนเร็ว