การกระจายอำนาจกับการคอร์รัปชันในท้องถิ่น

ปัญหาคอร์รัปชันในการบริหารงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) หรือรัฐบาลท้องถิ่น (Corruption in Local Government) นับเป็นอีกหัวข้อสำคัญของการศึกษาปัญหาคอร์รัปชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพยายามที่จะตอบคำถามที่ว่า การกระจายอำนาจนั้น (Decentralization) มีผลต่อการทุจริตคอร์รัปชันมากน้อยเพียงใด