มติ ครม. แก้กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอื้อลูกจ้าง – จัดระเบียบ 9 คลอง กทม. ย้าย 3,000 ครัวเรือน-เวนคืนที่ราชเทวี-พญาไท สร้าง Airport Rail Link

มติ ครม. แก้กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอื้อลูกจ้าง-ปรับโครงสร้างกองทุนเอดีเอฟ-เพิ่มศักยภาพให้กู้ธนาคารเอดีบี-รับทราบแผนรับมือภัยแล้ง 4 ยุทธศาสตร์-จัดระเบียบ 9 คลอง กทม. ย้าย 3,000 ครัวเรือน-เวนคืนที่ราชเทวี-พญาไท สร้าง Airport Rail Link