ไม่โปร่งใส+ไร้ธรรมาภิบาล : หน่วยงานรัฐใหม่ในร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลฯ

ถ้าหากสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือ สนช. ไม่ปัดร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลฯ ตกไป หรือไม่เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาต่างๆ ในร่างกฎหมายนี้อย่างครบถ้วนแล้วไซร้ กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายชุดแรกๆ ที่รัฐบาลเผด็จการทหารเป็น “ต้นคิด” อย่างแท้จริง ก็จะเป็นเพียงก้าวแรกของการปูทางให้ “รัฐราชการอนาล็อก” หวนคืนมายิ่งใหญ่ ซ้ำร้ายยังเปิดทางให้ทุนนิยมพวกพ้อง-ระบอบอุปถัมภ์แพร่หลายซึมลึกลงกว่าเดิม

ถอยสู่ยุคอนาล็อก : ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ร่างกฎหมายพัฒนาดิจิทัลฯ ดูมีแนวโน้มว่าจะเป็นก้าวแรกของการถอยหลังเข้าสู่ยุคอนาล็อก กล่าวให้ชัดขึ้นอีกคือ “ยุครัฐราชการอนาล็อก” มิใช่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลแต่อย่างใด