โลกสดุดีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 “กษัตริย์นักพัฒนา (อย่างยั่งยืน)”

การสดุดีของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งนี้ ยกย่องพระองค์เป็นกษัตริย์นักพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ของโลก นับเป็นประวัติศาสตร์น่าประทับใจยิ่งของประชาชนคนไทย