โมเดล “” โครงการเรียนรู้อยู่กับน้ำอย่างมีความสุข ย้อนยุควิถีดั้งเดิม – โครงการ “กล้า…ยั่งยืน”

โมเดล”ตะเคียนเลื่อน” โครงการเรียนรู้อยู่กับน้ำอย่างมีความสุข ย้อนยุควิถีดั้งเดิม –โครงการกล้า..ยั่งยืน

บทเรียนรับมือภัยพิบัติแบบไทยๆ “ระเบิดจากข้างใน” ปลุกพลังให้คนสู้ สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง

บทเรียนรับมือภัยพิบัติแบบไทยๆ “ระเบิดจากข้างใน” ปลุกพลังให้คนสู้ สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง