“อิสระ ว่องกุศลกิจ” กับปรัชญา”ร่วมอยู่..ร่วมเจริญ” สู่เส้นทางความยั่งยืนมหัศจจรย์แห่งอ้อย

“มหัศจรรย์แห่งอ้อย”บวกกับแนวคิด”ร่วมอยู่..ร่วมเจริญ” ของกลุ่มมิตรผล เป็นอีกกลยุทธ์ความยั่งยืนที่บ่มเพาะมาจากข้างใน ที่“สร้างโอกาส” ความเท่าเทียม การเข้าถึงแหล่งทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี่ ในห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ