พัฒนาการของความคิด Modern Business Strategy ตอบโจทย์ ทำอย่างไรให้ธุรกิจเติบโตมีกำไรอย่างยั่งยืน

ธุรกิจทั้งหลายจะเผชิญกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงไม่มีหลักการที่ยืนยงหรือเป็นสากลในเรื่องประสิทธิผลด้านการบริหาร หากจะมีข้อแนะนำที่เป็นอมตะ สิ่งนั้นก็คือธุรกิจและผู้บริหารจะต้องปรับกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ธุรกิจที่ได้ผลจึงมีลักษณะเป็นพลวัต (dynamic)