กรุงเทพมหานคร-UddC เสนอโครงการ “กรุงเทพฯ 250” เชื่อมเมืองสู่ย่าน สร้างเมืองสู่วิถีชีวิตใหม่ โครงการนำร่องกะดีจีน-คลองสาน

กรุงเทพมหานครร่วมกับ UddC เผยผลการศึกษาโครงการ “กรุงเทพฯ 250: อนาคต ความหลากหลาย โอกาสของทุกคน”โครงการว่าด้วยการออกแบบฟื้นฟูเมืองกรุงเทพฯ ใน 17 เขตย่านเมืองเก่า และเสนอแผนแม่บทอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่นำร่องย่านกะดีจีน-คลองสาน ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องที่พร้อมนำไปปฏิบัติในงบประมาณ 390 ล้านบาท เพื่อเริ่มต้นสร้างกรุงเทพฯ ใหม่ที่จะเห็นผลใน 20 ปีข้างหน้า ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ 250 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ ด้านผู้ว่า กทม. ยืนยันเริ่มโครงการตามแผนภายในปี 2560