“ว่าด้วยเรื่องบรรษัทพลังงานแห่งชาติ”

เหตุใดมาตรา 10/1 ที่ให้ตั้ง ‘บรรษัทพลังงานแห่งชาติ’ ถึงมาถูกเพิ่มลงหลังจากที่ร่างกฎหมายผ่านความเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี กับ คณะกรรมการกฤษฎีกา มาแล้ว การลักไก่ของ สนช. โดยรัฐบาลไม่ได้ยินยอมเช่นนี้ ขัดแย้งต่อกระบวนการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญหรือไม่?