ก.ล.ต.เปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดรวม 5 ราย 5.9 ล้านบาท กรณีสร้างราคาหุ้น YCI

ก.ล.ต.เปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดรวม 5 ราย กรณีสร้างราคาหุ้น YCI ได้แก่ (1) นายยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์ (2) นางวรณัน เลิศกุลธรรม (3) นายภาณุรักษ์ แสงอร่าม (4) นายจรรยา ลี้รุ่งเรืองพร และ (5) นางสาวกรญฉัช ยอดอภิกุล รวมเป็นเงิน 5,917,125 บาท