thsdg17#2 (ตอนที่2): ไทยกับการเข้าร่วมติดตามและทบทวนผลการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030

thsdg17#2 (ตอนที่2): ไทยกับการเข้าร่วมติดตามและทบทวนผลการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030

thsdg17#2 (ตอนที่ 1) ความคืบหน้าภาครัฐเคลื่อนนโยบายระดับชาติ SDGs กพย. ผ่าน Roadmap สู่ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่

thsdg17#2 (1) ความคืบหน้าภาครัฐเคลื่อนนโยบายระดับชาติ SDGs กพย. ผ่าน Roadmap สู่ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ เราต้องสร้าง SDGs ของประเทศไทย ไม่ใช่ของภาครัฐ เราทำเพื่อตัวเรา เพื่อประเทศเรา เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนให้ได้

Thailand SDGs Forum #3: “ลดาวัลย์ คำภา” สภาพัฒน์ระบุ 1 ปี ขับเคลื่อน SDGs จัดระบบคน – ชุดข้อมูล – เชื่อมโยงเครือข่าย สร้างขบวนการสู่เป้าหมาย 2030

Thailand SDGs Forum #3: “ลดาวัลย์ คำภา” สภาพัฒน์ระบุ 1 ปี ขับเคลื่อน SDGs จัดระบบคน – ชุดข้อมูล – เชื่อมโยงเครือข่าย สร้างกระบวนการสู่เป้าหมาย 2030

Thailand SDGs Forum#2 “บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์” ต่อจิ๊กซอว์ภาครัฐกับโจทย์ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยืนของไทย

Thailand SDGs Forum#2 “บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์” ต่อจิ๊กซอว์ภาครัฐกับโจทย์ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยืนของไทย