โฉมใหม่ของโทษปรับในประมวลกฎหมายอาญา

การแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องโทษปรับในประมวลกฎหมายอาญาครั้งนี้จึงเป็นการแก้ไขใน 3 เรื่องหลักเพื่อให้การบังคับโทษทางอาญามีประสิทธิภาพ สอดคล้องต้องกัน และมีความเป็นธรรม และเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันมากขึ้น