ฐากร ตัณฑสิทธิ์

เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) หรือ เลขาธิการ กทช. คนสุดท้าย และเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ เลขาธิการ กสทช. คนแรก เป็นผู้บริหารสูงสุดของสำนักงาน กสทช. โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2555 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งห้าปี

ประวัติ

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2503 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี พ.ศ. 2525 ระดับปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยดีทรอยต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2529 และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2556

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรดังต่อไปนี้

 

 • หลักสูตร “รัฐบาลอิเลกทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1” พ.ศ. 2556
 • โครงการนักบริหารระดับสูงกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (BCF) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2556
 • หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 1” พ.ศ. 2555
 • หลักสูตร “เสาหลักของแผ่นดิน : ผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 1” พ.ศ.2555
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ. รุ่นที่ 23 พ.ศ. 2553
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (บ.ย.ส. 14) พ.ศ. 2555
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2551
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่น 50 (น.บ.ส. 50) สำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2549
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า (ป.ร.ม. 4) พ.ศ. 2548
 • หลักสูตรผู้นำคลื่นลูกใหม่ในระบบราชการไทย รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2543

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ สมรสกับ นางพรพาณี ตัณฑสิทธิ์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี อบ. จุฬาฯ และ MA (Applied Linguistics-TESL) Univ. of S. Florida ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีบุตรธิดาด้วยกัน 3 คน ได้แก่

 

นายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ นักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย London School of Economics and Political Science สหราชอาณาจักร ปัจจุบันกลับมาทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ตำแหน่งเศรษฐกร สายนโยบายการเงิน นางสาวอิสรีย์ ตัณฑสิทธิ์ นักเรียนทุนสำนักงาน กสทช. ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขากฎหมาย ณ University of Cambridge สหราชอาณาจักร นายกฤตธี ตัณฑสิทธิ์ นักเรียนทุนสำนักงาน ก.พ. ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา Public Policy ณ London School of Economics and Political Science สหราชอาณาจักร

 

การทำงาน

 

 

 • 5 มกราคม 2555 ถึง ปัจจุบัน เลขาธิการ กสทช.
 • 20 ธันวาคม 2553 ถึง 4 มกราคม 2555 ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ กสทช.
 • 1 ธันวาคม 2552 ถึง 19 ธันวาคม 2553 รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กทช.
 • พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2552 รองเลขาธิการ สำนักงาน กทช.
 • พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน กทช.
 • พ.ศ. 2548 ที่ปรึกษาประธาน คตง. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2547 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณ

 

การปฏิบัติงานพิเศษในปัจจุบัน

 

 • กรรมการดำเนินการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้
 • กรรมการจัดทำแผนแม่บทด้านความั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
 • คณะทำงานยุทธศาสตร์การแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติด้านสื่อสารมวลชน
 • กรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
 • กรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (National Cyber Security Committee)
 • กรรมการป้องกันและปราบปรามเว็บไซด์หมิ่นสถาบัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า กรมประชาสัมพันธ์
 • รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

การปฏิบัติงานพิเศษในอดีต

 

 • ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ การคมนาคม วุฒิสภา
 • อนุกรรมาธิการ การคมนาคมทางบก วุฒิสภา
 • รองประธานในคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานเฉลิมฉลองวาระ ๑๕๐ ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
 • อนุกรรมาธิการ รวบรวมการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา
 • เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ การคมนาคม วุฒิสภา ปี พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2544
 • ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการ การคมนาคม วุฒิสภา ปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2546
 • รองประธานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 • อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

 

 • พ.ศ. 2556 – Order of the White Elephant – 1st Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)[10]
 • พ.ศ. 2553 – Order of the Crown of Thailand – 1st Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • พ.ศ. 2546 – Order of the White Elephant – 2nd Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • พ.ศ. 2542 – Order of the Crown of Thailand – 2nd Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

 

ที่มา: http://th.wikipedia.org 

ที่มาภาพ: http://www.thairadiocenter.com/node/156 

Homepage: