สมชาย พิพุธวัฒน์

อดีตอธิบดีกรมการบินพลเรือน

ปลายปี 2557 ในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชื่อของสมชาย พิพุธวัฒน์ ได้ถูกขยับขึ้นมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการบินพลเรือน (บพ.) โดยก่อนหน้านี้เขารับผิดชอบงานด้านนิติการของกรมการขนส่งทางอากาศตั้งแต่ปี 2534 – 2550 และย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศก่อนขึ้นเป็นอธิบดี บพ. หลังมีปัญหา บพ.ไม่ผ่านการตรวจมาตรฐานจากกรมการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้โยกย้ายนายสมชาย มาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2519

 อบรม 

 • Civil Aviation Management  – CATC Manila Philippines 2528
 • Private Pilot Aeroplane – CATC Bangkok Thailand 2534
 • Instrument Rating (Single Engine) for Private Pilot – CATC Bangkok Thailand 2535    
 • กฎหมายมหาชน – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2540
 • ICAO/CASA Aerodrome Certification Workshop ประเทศออสเตรเลีย 2003
 • นักบริหารระดับกลาง – กระทรวงคมนาคม 2546
 • การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน – สถาบันพระปกเกล้า (ปรม. 6)  2549
 • นักบริหารระดับสูงผู้มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม – สำนักงาน ก.พ. (นบส. 58) 2551   

                                                                                                           

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2520  นิติกร กรมการบินพาณิชย์
 • พ.ศ. 2534  หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
 • พ.ศ. 2544  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน
 • พ.ศ. 2545  เลขานุการกรม กรมการขนส่งทางอากาศ

รับผิดชอบงานด้านนิติการของกรมการขนส่งทางอากาศตั้งแต่ปี 2534 – กรกฎาคม 2550

 • พ.ศ. 2551 นักวิชาการขนส่ง 9 (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดระเบียบการขนส่งทางอากาศ)
 • พ.ศ. 2555 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ
 • พ.ศ. 2557 อธิบดีกรมการบินพลเรือน
 • พ.ศ. 2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

 

ผลงาน

 • ยกร่าง ชี้แจง พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และข้อบังคับ ตั้งแต่ปี 2520 
 • กรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ ปี 2534 และ 2550 
 • ผู้แทนประเทศไทยในการประชุม ICAO Assembly, Legal Committee
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันการบินพลเรือน
 • กรรมการวิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬา ธรรมศาสตร์ รามคำแหง 

ข้อมูลจาก : http://www.airandspaceclub.com/forum/index.php?topic=40.0 

ภาพจาก : www.tnamcot.com

Homepage: