นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ก้าวขึ้นเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุข แทน นพ.ไพจิตร์ วราชิต ทีเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์

ภายหลังการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 นพ.ณรงค์ ทำหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ระยะหนึ่่ง ปัจจุบันยังคงดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณะสุข และจำเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2558

ประวัติ

เกิดเมื่อ 25 ก.ค.2498

 

การศึกษา

 • จบแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2521
 • หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 11 กสธ. 7
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 38 สำนักงาน ก.พ. 2545
 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548
 • การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21 พ.ศ.2551

 

การทำงาน

 • นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ระหว่างปี 2536-2542
 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 2542-2544
 • นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 2544-2545

จากนั้นเข้าสู่สายการบริหารระดับกระทรวง

 • ดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระหว่าง 2545-2550
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง 2550-2553
 • รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร) 2553-2554
 • อธิบดีกรมสุขภาพจิต เดือนตุลาคม 2554 

 

ข้อมูลจาก: http://www.khaosod.co.th/ และhttp://www.matichon.co.th/

ภาพจาก: www.hfocus.ort

Homepage: