ชวลิต ชูขจร

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นาชชวลิต ชูขจร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรงเกษตรและสหกรณ์ ต่อจากนางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ โดยเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่สมัยกลางรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จนถึงปัจจุบัน

ประวัติ

นายชวิลิต ชูจจร เกิดวันที่ 29 ตุลาคม 2500  เข้ารับตำแหน่ง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ด 1 ตุลาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน

 

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดชิโนรส พ.ศ. 2518
 • พ.ศ. 2522 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ. 2524 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • พ.ศ. 2545 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ. 2546 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2548 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารระดับสูง : ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 44 ส านักงาน กพ.
 • พ.ศ. 2549 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่48
 • พ.ศ. 2550 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
 • พ.ศ. 2552 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนรุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า

 

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง
 • หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
 • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ผลงาน

 • ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือ พ.ศ. 2553
 • ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2553
 • ประธานคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2555 ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2553
 • ประธานคณะอนุกรรมการยกร่างหลักเกณฑ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ของส านักงานกองทุนฟื้นฟูและ พัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2553
 • ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการหนี้เกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2554
 • ประธานคณะทำงานพิจารราโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ของส านักงานกองทุน ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2554
 • ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พ.ศ. 2554
 • ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2554
 • ประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างฝาย อ่างเก็บน้ำ และเขื่อน พ.ศ. 2555
 • ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2555
 • ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตหรือการให้ความยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2555

ความรู้และความเชี่ยวชาญ

ด้านการศึกษา ตีความ วิเคราะห์ การบังคับใช้กฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วยการเงินและการคลัง กฎหมายปกครอง รวมทั้งกฎหมายด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและความเชี่ยวชาญด้านการบริการงานภาครัฐ

 

ข้อมูลจาก: http://www.hrdi.or.th/public/files/board/chavalit-2556.pdf และ http://www.moac.go.th/main.php?filename=chavalit

Homepage: