ThaiPublica > สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)จากซ้าย-คุณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทย, ดร.บัณฑิต นิจถาวร เลขานุการและกรรมการ แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต, และ คุณรพี สุจริตกลุ ที่ปรึกษาโครงการฯ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)จากซ้าย-คุณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทย, ดร.บัณฑิต นิจถาวร เลขานุการและกรรมการ แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต, และ คุณรพี สุจริตกลุ ที่ปรึกษาโครงการฯ

3 มิถุนายน 2013


ป้ายคำ :