Youth in Charge พลังสู่ความยั่งยืน

2 ข่าวในประเด็นนี้


เปลี่ยน “สังคมของพวกกู” เป็น “สังคมของพวกเรา” ก้าวข้ามกับดัก พ้นจากชาติที่ล้มเหลว

เปลี่ยน “สังคมของพวกกู” เป็น “สังคมของพวกเรา” หลุดจากกับดัก พ้นจากชาติที่ล้มเหลว เพื่อปรับเปลี่ยนสังคมแนวตั้งเป็นสังคมแนวระนาบ ปรับเปลี่ยนพลเมืองที่เฉื่อยชาเป็นพลเมืองที่ร่วมรับผิดรับชอบ รองรับการเผชิญกับประเด็นท้าทายร่วมกันในโลกศตวรรษที่ 21